Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na našej stránke v časti ochrana osobných údajov.
       


Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vladimír Vavák, Liptovský Peter 257, 033 01 Liptovský Hrádok,  ďalej len "správca" internetového obchodu www.znackovevyrobky.sk, prehlasuje, že vaše osobné údaje sú pre nás prioritou a sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

1. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH SPRACOVANIE

1.1 SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Spracovávame tieto osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie č. 2016/679"):

- meno
- priezvisko
- ulica a číslo popisné
- poštové smerovacie číslo
- mesto
- štát
- telefónne číslo
- názov spoločnosti
- IČO
- DIČ
- IČ DPH
- e-mailová adresa
- IP adresa

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

- Údaje z komunikácie so zákazníkom

1.2 ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných prostredníctvom našej webovej stránky , prostredníctvom e-mailov a sociálnych sietí . Zákonným dôvodom je nevyhnutnosť pre splnenie náležitostí kúpnej zmluvy (účtovné doklady).
Marketingové ponuky. V prípade, že ste súhlasili s odberom noviniek prostredníctvom e-mailu ("Newsletters") využívame vaše kontakty k zasielaniu reklamných, alebo obchodných oznámení. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov: 
- meno
- priezvisko
- mesto
- e-mailová adresa

Súhlas s odoberaním Newsletters môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý sa nachádza v každom e-maile. Odhlásiť sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovaním nás na e-maily znacvyrobky@gmail.com

 

1.3 POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas. Údaje môžu byť poskytnuté:

- spoločnostiam spracovávajúcim elektronické platby s cieľom spracovania platby na základe vašej objednávky (spoločnosti GOPAY s.r.o. a PayPal Holdings, Inc.)
- prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy /Slovenská pošta, a.s./ 
- verejným orgánom s cieľom poskytnúť požiadované informácie v prípade kontroly

Spracovanie osobných údajov treťou stranou sa riadi zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA SPRACOVANIA

2.1 BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

- Prenos osobných údajov prebieha v zakódovanej podobe pomocou SSL (Secure Socket Layer) sieťového protokolu.
- Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
- Osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi absolvovali školenie ohľadom bezpečnosti práce s osobnými údajmi.
- Pracovné stanice, kde sa spracovávajú osobné údaje sú prístupné iba po zadaní hesla.
- Vaše zákaznícke konto je zabezpečené heslom. Nikdy vaše osobné heslo neposkytujte iným osobám, používajte silné heslá a vždy sa na koniec odhláste.
- Spracovatelia osobných údajov, s ktorými spolupracujeme, nakladajú s osobnými údajmi v súlade s nariadením č. 2016/679.

2.2 OBDOBIE SPRACOVANIA

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10  rokov (na základe článku č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

3. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Používateľ e-shopu má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.
2. Na vyžiadanie je povinnosťou  správcu poskytnúť nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi. 
3. Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Svoje údaje si môže upravovať aj svojpomocne v časti "Môj účet" svojho zákazníckeho účtu.
4. Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.
5. Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.
6. Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.
7. Pokiaľ sa užívateľ domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením č. 2016/679, môže požiadať o vysvetlenie a požadovať nápravu nedostatkov.
8. Prevádzkovateľ e-shopu je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

4. WEBOVÉ STRÁNKY

4.2 METRIKY A ANALYTIKY

Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde nášho e-shopu a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania na webových stránkach a merania návštevnosti. Využívame nasledujúce systémy:

- Google Analytics

- Facebook Pixel

 

5. KONTAKTUJTE NÁS

V prípade dodatočných otázok či nejasností nás kontaktujte na e-mail znacvyrobky@gmail.com


Tieto Zásady spracovania a ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 01.04.2019

 

NDJkNTQ1